Skip available courses

Available courses

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำกำลัง วงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการผลิตอัตโนมัติวงจรการรับและส่งข้อมูล วงจรเรียงกระแสแบบควบคุมได้ วงจรแปลงผันระดับแรงดันกระแสตรงวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลัง วงจรอินเวอร์เตอร์ รีเลย์ชนิดโซลิดสเตต อุปกรณ์อินพุตและเอาต์พุตสำหรับการควบคุมทางอุตสาหกรรม วงจรควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ และมอเตอร์สำหรับวัตถุประสงค์พิเศษหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและสื่อสารระหว่างเครื่องจักรกลอัจฉริยะเบื้องต้น

คำอธิบายรายวิชา

       1. ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

       2. การใช้ระบบปฏิบัติการ(Windows , Mac , Open source OS , ฯลฯ )

       3. การใช้โปรแกรมประมวลผลคำเพื่อจัดทำเอกสารในงานอาชีพ 

       4. การใช้โปรแกรมตาราง ทำการเพื่อการคำนวณในงานอาชีพ

       5. การใช้โปรแกรมการนำเสนอผลงาน

       6. หรือการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป อื่น ๆ ตามลักษณะงานอาชีพ

      7. การใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลเพื่องานอาชีพและการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ

      8. ผลกระทบของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

      9. จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศและงานอาชีพ